Best verkochte producten

Informatie

ICT~Office Voorwaarden

Module Algemeen

1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden

1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door
ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan
uit de onderhavige module Algemeen en de volgende
afzonderlijke specifieke modules:
1. Licentie voor programmatuur
2. Ontwikkeling van programmatuur
3. Onderhoud van programmatuur
4. Application Service Provision, Software as a
Service en Computerservice
5. Ontwikkeling en onderhoud van een website
6. Webhosting
7. Detacheringsdiensten
8. Opleidingen en trainingen
9. Advisering, consultancy en projectmanagement
10. Overige diensten
11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en
kantoorapparatuur en andere zaken
12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en
kantoorapparatuur
13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en
kantoorapparatuur
14. Toegang tot internet
15. Telecommunicatiediensten
16. Financiering en leasing van ICT.

1.2 Deze module Algemeen van de ICT~Office
Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen
en overeenkomsten waarbij leverancier
goederen en/of diensten van welke aard en
onder welke benaming dan ook aan cliënt
levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke
module of modules van de ICT~Office
Voorwaarden die tussen leverancier en cliënt
zijn overeengekomen. Indien deze module
Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden op
enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met
het bepaalde in de tussen leverancier en cliënt
overeengekomen specifieke module of modules
van de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert het
bepaalde in de desbetreffende specifieke module
of modules.

1.3 Daar waar in de ICT~Office Voorwaarden de
term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt,
wordt daaronder verstaan de bepalingen van
deze module Algemeen in combinatie met de
bepalingen van één of meer overeengekomen
specifieke modules van de ICT~Office
Voorwaarden.

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden
van cliënt wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
Leverancier en cliënt zullen in dat geval in overleg
treden met het doel nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige dan wel
vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier
zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier
schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid
van de door of namens hem aan leverancier
verstrekte gegevens waarop leverancier zijn
aanbieding baseert. Cliënt betracht steeds de
uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie
van leverancier dient te voldoen, juist en volledig
zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi,
websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen
e.d. vermelde maten en gegevens zijn
voor leverancier niet bindend, behoudens indien
door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW)
en andere heffingen welke van overheidswege
zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen,
zijn alle prijzen steeds in euro’s en
dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties
en begrotingen hebben slechts een indicatief
karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders
kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven
voorcalculatie of begroting kunnen door
cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden
ontleend. Een door cliënt aan leverancier kenbaar
gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer
als een tussen partijen overeengekomen (vaste)
prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties.
Uitsluitend indien zulks tussen partijen
schriftelijk is overeengekomen is leverancier
gehouden cliënt te informeren bij dreigende
overschrijding van een door leverancier afgegeven
voorcalculatie of begroting.

3.3 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke
personen en/of rechtspersonen, is elk van
die personen hoofdelijk gehouden de uit de
ICT~Office Voorwaarden
De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland
onder nummer 30174840.
overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4 Ter zake de door leverancier verrichte prestaties
en de daarvoor door cliënt verschuldigde
bedragen leveren de relevante documenten en
gegevens uit de administratie of systemen van
leverancier volledig bewijs op, onverminderd het
recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting
van cliënt, geldt dat leverancier
gerechtigd is schriftelijk op een termijn van
ten minste drie maanden de geldende prijzen
en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet
akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing,
is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen
na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk
op te zeggen tegen de datum waarop de
aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt
zodanig recht tot opzegging echter niet toe
indien tussen partijen is overeengekomen dat de
geldende prijzen en tarieven worden aangepast
met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen
index of andere maatstaf.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of
data waarop leverancier de vergoeding voor de
overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening
brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen
worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen
dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.
Bij gebreke van een specifieke
regeling zal cliënt binnen een door leverancier te
bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt
is niet gerechtigd tot opschorting van enige
betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde
bedragen.

3.7 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet
of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over
het openstaande bedrag wettelijke handelsrente
verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, kan leverancier de vordering uit handen
geven, in welk geval cliënt naast het dan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is
tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, waaronder begrepen alle
kosten berekend door externe deskundigen.

4. Vertrouwelijkheid en overname personeel

4.1 Cliënt en leverancier dragen er zorg voor dat
alle van de andere partij ontvangen gegevens
waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te
weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,
geheim blijven. De partij die vertrouwelijke
gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken
voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk
beschouwd indien deze door één der partijen
als zodanig zijn aangeduid.

4.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van
de overeenkomst evenals één jaar na het einde
daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij, medewerkers
van de andere partij die betrokken zijn of zijn
geweest bij de uitvoering van de overeenkomst,
in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde
toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

5.1 Indien leverancier dit van belang acht voor de
uitvoering van de overeenkomst, zal cliënt leverancier
desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren
over de wijze waarop cliënt uitvoering
geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving
op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens.

5.2 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken
van personen van wie persoonsgegevens zijn
geregistreerd of worden verwerkt in het kader
van een persoonsregistratie die door cliënt wordt
gehouden of waarvoor cliënt op grond van de
wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt
bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten
grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend
moeten worden.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die
met gebruikmaking van een door leverancier
verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend
bij cliënt. Cliënt staat er jegens leverancier voor
in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking
van de gegevens niet onrechtmatig zijn
en geen inbreuk maken op enig recht van een
derde. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke
rechtsvordering van derden, uit welke hoofde
dan ook, in verband met deze gegevens of de
uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Indien leverancier op grond van de overeenkomst
gehouden is tot het voorzien in een vorm
van informatiebeveiliging, zal die beveiliging
beantwoorden aan de specificaties betreffende
beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk
overeengekomen. Leverancier staat er nimmer
voor in dat de informatiebeveiliging onder alle
omstandigheden doeltreffend is. Indien een
uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst
ontbreekt, zal de beveiliging voldoen
aan een niveau dat, gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de gegevens en
de aan het treffen van de beveiliging verbonden
kosten niet onredelijk is.

5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst
of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-,
data- of telecommunicatiefaciliteiten is
leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes
toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd
toegewezen toegangs- of identificatiecodes
te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en
identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en
maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden
kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk
voor schade of kosten die het gevolg
zijn van gebruik of misbruik dat van toegangsof
identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het
misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks
gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.

6. Voorbehoud van eigendom en rechten,
zaaksvorming en opschorting

6.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom
van leverancier totdat alle bedragen die cliënt
aan leverancier op grond van de tussen partijen
gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig
aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als
wederverkoper optreedt, zal alle zaken die
onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud
van leverancier mogen verkopen en doorleveren
voor zover dat gebruikelijk is in het kader van
de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien
cliënt (mede) uit door leverancier geleverde
zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die
zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de
nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat
cliënt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde
bedragen heeft voldaan; leverancier
blijft in dat geval tot het moment van volledige
voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw
gevormde zaak.

6.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud
van een voor uitvoer bestemde
zaak worden beheerst door het recht van de
Staat van bestemming indien dat recht ter zake
voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.

6.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten,
worden in voorkomend geval aan cliënt
verleend of overgedragen onder de voorwaarde
dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig
heeft betaald. Indien partijen voor de
verlening van een gebruiksrecht een periodieke
betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen,
komt aan cliënt het gebruiksrecht toe
zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting
nakomt.

6.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst
ontvangen of gegenereerde zaken,
producten, vermogensrechten, gegevens, documenten,
programmatuur, databestanden en
(tussen-)resultaten van de dienstverlening van
leverancier onder zich houden, ondanks een
bestaande verplichting tot afgifte of overdracht,
totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde
bedragen heeft voldaan.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of
beschadiging van zaken, producten, gegevens,
documenten, programmatuur, databestanden of
gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie
etc.) die in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden,
gaat over op cliënt op het moment waarop deze
in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of
een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor
zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht
van leverancier of hulppersonen van
leverancier zijn, draagt leverancier het risico van
verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden
tot overdracht van een recht van intellectuele
eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts
schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat
een recht van intellectuele eigendom ten aanzien
van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast
dit het recht of de mogelijkheid van leverancier
niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag
liggende onderdelen, algemene beginselen,
ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie,
werken, programmeertalen, protocollen, standaarden
en dergelijke, zonder enige beperking
voor andere doeleinden te gebruiken en/of te
exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden.
Evenmin tast de overdracht van een recht
van intellectuele eigendom het recht van leverancier
aan om ten behoeve van zichzelf of een
derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of
ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt
zijn of worden gedaan.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de
op grond van de overeenkomst ontwikkelde of
aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen zoals analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, evenals
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend
bij leverancier, diens licentiegevers of
diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend
de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden
en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is
niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en
niet sublicentieerbaar.
8.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding
betreffende het vertrouwelijke karakter dan
wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen
of enig ander recht van intellectuele
eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of materialen te verwijderen
of te wijzigen.

8.4 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk
in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het
leverancier toegestaan technische voorzieningen
aan te brengen ter bescherming van de
programmatuur, apparatuur, databestanden,
websites en dergelijke in verband met een
overeengekomen beperking in de inhoud of
de duur van het recht tot gebruik van deze
objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een
dergelijke technische voorziening te (laten)
verwijderen of te (laten) omzeilen.

8.5 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering
van een derde welke gebaseerd is op
de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde
programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen inbreuk maken
op een recht van intellectuele eigendom van die
derde, onder de voorwaarde dat cliënt leverancier
onverwijld schriftelijk informeert over het
bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en
de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen
van eventuele schikkingen, geheel overlaat
aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige
volmachten, informatie en medewerking aan
leverancier verlenen om zich, indien nodig in
naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen
te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring
vervalt indien de verweten inbreuk verband
houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking,
verwerking of incorporatie aan leverancier ter
beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met
wijzigingen die cliënt zonder schriftelijke toestemming
van leverancier in de programmatuur,
website, databestanden, apparatuur of andere
materialen heeft aangebracht of door een derde
heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk
vaststaat dat de door leverancier zelf
ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen
inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend
recht van intellectuele eigendom of indien
naar het oordeel van leverancier een gerede
kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich
voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg
dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel
gelijkwaardige andere programmatuur, websites,
databestanden, apparatuur of materialen
kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande
vrijwaringsverplichting van leverancier is
uitgesloten.

8.6 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden
zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
leverancier van apparatuur, programmatuur,
voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal,
tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks
etc.), databestanden of andere materialen,
waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van
gebruik, bewerking, installatie of incorporatie
(bijv. in een website). Cliënt vrijwaart leverancier
tegen elke aanspraak van een derde die
gebaseerd is op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren
of incorporeren inbreuk maakt op enig recht
van die derde.

9. Medewerkingsverplichtingen

9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden
op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie in de regel afhankelijk
is van een juiste en tijdige onderlinge
samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomst door leverancier mogelijk
te maken zal cliënt leverancier steeds tijdig
alle door leverancier nuttig, nodig en wenselijk
geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en
alle medewerking verlenen. Indien cliënt in het
kader van het verlenen van medewerking aan de
uitvoering van de overeenkomst eigen personeel
en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en
deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke
kennis, deskundigheid en ervaring.

9.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het
gebruik, de toepassing en het beheer in zijn
organisatie van de apparatuur, programmatuur,
websites, databestanden en andere producten
en materialen en van de door leverancier te verlenen
diensten. Cliënt zelf draagt zorg voor de
juiste installatie, montage en ingebruikneming
en voor de juiste instellingen van de apparatuur,
programmatuur, websites, databestanden en
andere producten en materialen.

9.3 Indien cliënt de voor de uitvoering van de
overeenkomst door leverancier nuttig, nodig of
wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur,
programmatuur, materialen of medewerkers
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
afspraken ter beschikking van leverancier stelt
of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen
voldoet, heeft leverancier het recht
tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst en heeft leverancier
tevens het recht om de daardoor ontstane
kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven
in rekening te brengen, een en ander onverminderd
het recht van leverancier tot uitoefening
van enig ander wettelijk en/of overeengekomen
recht.

9.4 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie
van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt
cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers
in redelijkheid gewenste faciliteiten,
zoals een werkruimte met computer-, data- en
telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en
faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en
overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.
Cliënt vrijwaart leverancier
voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers
van leverancier, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden
welke het gevolg is van handelen of nalaten van
cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende
huis- en beveiligingsregels vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de door leverancier
ingezette medewerkers kenbaar maken.

9.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of
telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet,
is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze
van de daarvoor benodigde middelen en voor
de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan,
behoudens voor die faciliteiten welke onder
direct gebruik en beheer van leverancier staan.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade
of kosten wegens transmissiefouten, storingen
of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten,
tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten
het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid
van de bedrijfsleiding van leverancier.

10. Leveringstermijnen

10.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen
(leverings)termijnen en (oplever)data
zijn naar beste weten vastgesteld op grond van
de gegevens die hem bij het aangaan van de
overeenkomst bekend waren. Door leverancier
genoemde of tussen partijen overeengekomen
tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als
streefdata, binden de leverancier niet en hebben
steeds slechts een indicatief karakter.
Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in
uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)
data zoveel mogelijk in acht te nemen.
Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet
uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die
vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden
die zich na het aangaan van de overeenkomst
hebben voorgedaan, niet meer gehaald
kan worden. Evenmin is leverancier gebonden
aan een al dan niet uiterste (oplever)datum
of (leverings)termijn als partijen een wijziging
van de inhoud of omvang van de overeenkomst
(meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of
een wijziging van de aanpak van de uitvoering
van de overeenkomst zijn overeengekomen.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt,
zullen leverancier en cliënt in overleg treden om
de gevolgen van de overschrijding voor de verdere
planning te bespreken.

10.2 De enkele overschrijding van een door leverancier
genoemde of tussen partijen overeengekomen
al dan niet uiterste (leverings)termijn
of (oplever)datum brengt leverancier niet in
verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval
partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste
(leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen
- komt leverancier wegens tijdsoverschrijding
eerst in verzuim nadat cliënt hem
schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling
dient een zo volledig en gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid
wordt gesteld adequaat te reageren.

11. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot
ontbinding van de overeenkomst wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst slechts toe indien de
andere partij, steeds in alle gevallen na een zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een redelijke termijn gesteld
wordt voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere
verplichtingen tot medewerking door de cliënt of
een door de cliënt in te schakelen derde gelden
steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding
als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen,
zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen
voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt
bewijst dat leverancier ten aanzien van het
wezenlijke deel van die prestaties in verzuim
is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding
heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij
ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar
behoren heeft verricht of geleverd, blijven met
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het
moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard
en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor
onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk
der partijen na goed overleg en onder opgave
van redenen schriftelijk worden opgezegd.
Indien tussen partijen geen opzegtermijn is
overeengekomen, dient bij de opzegging een
redelijke termijn in acht te worden genomen.
Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst
van dienstverlening of van opdracht welke voor
bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te
zeggen.

11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen
indien de wederpartij - al dan niet voorlopig -
surséance van betaling wordt verleend, indien
ten aanzien van de andere partij faillissement
wordt aangevraagd, indien de onderneming van
de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd
anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen, of indien
de beslissende zeggenschap over de onderneming
van cliënt wijzigt. Leverancier is wegens
deze beëindiging nimmer tot enige restitutie
van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding
gehouden. Ingeval van faillissement
van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan
cliënt ter beschikking gestelde programmatuur,
websites en dergelijke van rechtswege.

12. Aansprakelijkheid van leverancier

12.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier
wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of uit enige
andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook
begrepen iedere tekortkoming in de nakoming
van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting,
is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van
de voor die overeenkomst bedongen prijs
(excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid
is van overeenkomstige toepassing op de
in artikel 8.5 van deze module Algemeen
bedoelde vrijwaringsverplichting van leverancier.
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer
dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst
bedongen prijs gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één
jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid
van leverancier voor directe schade, uit
welke hoofde dan ook, echter meer bedragen
dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).

12.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade
door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële
beschadiging van zaken bedraagt totaal
nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen
tweehonderdvijftig duizend Euro).

12.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte
schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill,
schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van cliënt, schade
verband houdende met het gebruik van door
cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken,
materialen of programmatuur van derden en
schade verband houdende met de inschakeling
van door cliënt aan leverancier voorgeschreven
toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten
de aansprakelijkheid van leverancier
wegens verminking, vernietiging of verlies van
gegevens of documenten.

12.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid
van leverancier, zoals omschreven in
de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de
overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
van leverancier uit hoofde van
deze module Algemeen en de overige overeengekomen
modules van deze algemene voorwaarden
geheel onverlet.

12.5 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen
en beperkingen komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding
van leverancier.

12.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend
onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van
leverancier wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst slechts
indien cliënt leverancier onverwijld schriftelijk in
gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor
de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld,
en leverancier ook na die termijn toerekenbaar
blijft tekortschieten in de nakoming van zijn
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo
volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier
in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te
reageren.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade
zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan
schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering
tot schadevergoeding tegen leverancier
vervalt door het enkele verloop van vierentwintig
maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 Partijen erkennen dat het actief en constructief
deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke
en passende maatregel is om dreigende
schade te voorkomen of te beperken indien
deze dreigende schade verband houdt met het
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van
enige contractuele verplichting door leverancier.
Cliënt verplicht zich om die reden op eerste
schriftelijk verzoek van leverancier onverwijld
actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te
nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig
het ICT-Mediation Reglement van de Stichting
Geschillenoplossing Automatisering, statutair
gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en
www.sgoa.eu).

12.9 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product of
systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd
en dat mede bestond uit door leverancier
geleverde apparatuur, programmatuur of andere
materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst
dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,
programmatuur of andere materialen.

12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere
beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in deze algemene voorwaarden
gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen
waarvan leverancier zich bij de uitvoering
van de overeenkomst bedient.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen
van enige verplichting, daaronder begrepen
enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting,
indien hij daartoe verhinderd is als
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt
mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers
van leverancier, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers
die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven,
(iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden waarvan
het gebruik door cliënt aan leverancier is
voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,
computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,
(vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking,
(x) algemene vervoersproblemen en (xi)
de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig
dagen duurt, heeft elk der partijen het recht
om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens
iets verschuldigd zullen zijn.

14. Wijziging en meerwerk

14.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande
instemming van cliënt werkzaamheden
of andere prestaties heeft verricht die buiten
de inhoud of omvang van de overeengekomen
werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen
deze werkzaamheden of prestaties door cliënt
worden vergoed volgens de overeengekomen
tarieven en bij gebreke daarvan volgens
de gebruikelijke tarieven van leverancier.
Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk
verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat
daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
wordt gesloten.

14.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of
prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen
of verwachte tijdstip van voltooiing van
de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden
van cliënt en leverancier kunnen
worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens
de uitvoering van de overeenkomst (de vraag
naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer
grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste
prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd
schriftelijk informeren over de financiële
consequenties van de extra werkzaamheden of
prestaties als bedoeld in dit artikel.
15. Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen
uit de overeenkomst aan een derde
te verkopen en/of over te dragen.
15.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op
betaling van vergoedingen aan een derde over
te dragen.

16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De overeenkomsten tussen leverancier en
cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
1980 is uitgesloten.

16.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt
mochten ontstaan naar aanleiding van een
tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst
dan wel naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn,
worden beslecht door middel van arbitrage
overeenkomstig het Arbitragereglement van de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering,
statutair gevestigd te Den Haag, één en ander
onverminderd het recht van elk der partijen een
voorziening in arbitraal kort geding te vragen en
onverminderd het recht van elk der partijen tot
het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen
(zie www.sgoa.org).

16.3 Uitsluitend indien leverancier en/of cliënt voor de
beslechting van geschillen naar aanleiding van
de tussen partijen gesloten overeenkomst dan
wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten
die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale
procedure bij de Stichting Geschillenoplossing
Automatisering aanhangig heeft of hebben
gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement
van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd,
doch niet verplicht, om in afwijking van
het bepaalde in artikel 16.2, de zaak aanhangig
te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton
indien de zaak betrekking heeft op een geschil
dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels
behoort tot de absolute bevoegdheid van de
Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met
inachtneming van de vorige volzin door één of
meer der partijen ter behandeling en beslissing
bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig
is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton
bevoegd de zaak te behandelen en daarover te
beslissen.

16.4 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in
artikel 16.2 aanhangig te maken, zal de meest
gerede partij een procedure van ICT-Mediation
conform het ICT-Mediation Reglement van de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
te Den Haag beginnen. Een procedure van ICTMediation
conform dit reglement is gericht op
bemiddeling door één of meer mediators. De
wederpartij verplicht zich actief deel te nemen
aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation,
tot welke rechtens afdwingbare verplichting in
ieder geval behoort het bijwonen van tenminste
één gezamenlijke bespreking van mediators en
partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm
van geschiloplossing een kans te geven. Het
staat elk der partijen vrij om op elk moment na
een gezamenlijke eerste bespreking van mediators
en partijen de procedure van ICT-Mediation
te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet
zich er niet tegen dat een partij die dat nodig
acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding
vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft
(zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).


Module 1 Licentie voor programmatuur


1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module
Algemeen, van toepassing indien leverancier
programmatuur op basis van een licentie voor
gebruik aan cliënt ter beschikking stelt.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen van de module Algemeen en
de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.

2. Gebruiksrecht

2.1 Leverancier stelt aan cliënt de in de overeenkomst
bepaalde computerprogramma’s en de
daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor
gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de
programmatuur’.

2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling
door leverancier en het gebruiksrecht van cliënt
zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode
van de programmatuur Het gebruiksrecht van
cliënt strekt zich niet uit tot de broncode van
de programmatuur. De broncode van de programmatuur
en de bij de ontwikkeling van de
programmatuur voortgebrachte technische documentatie
worden nimmer aan cliënt ter beschikking
gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor
de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding
te voldoen.

2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet gehouden tot terbeschikkingstelling
van andere dan de overeengekomen programmatuur
of programma- of databibliotheken,
ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik
en/of onderhoud van de programmatuur.
Indien in afwijking van het vorenstaande door
leverancier tevens andere dan de overeengekomen
programmatuur en/of programma- of
databibliotheken ter beschikking gesteld moet
worden, kan leverancier verlangen dat cliënt
daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst
aangaat.

2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn
in de prestatieverplichtingen van leverancier niet
begrepen het onderhoud van de programmatuur
en/of het verlenen van ondersteuning aan
de gebruikers van de programmatuur. Indien
in afwijking van het vorenstaande leverancier
tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning
verleend moet worden, kan leverancier verlangen
dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke
overeenkomst aangaat.

2.5 Onverminderd het bepaalde in de module
Algemeen is het recht tot gebruik van de
programmatuur steeds niet-exclusief, nietoverdraagbaar
en niet-sublicentieerbaar.

3. Gebruiksbeperkingen

3.1 Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen
beperkingen in het recht tot gebruik van de
programmatuur steeds stipt naleven. Cliënt
is zich er van bewust dat schending van een
overeengekomen gebruiksbeperking zowel een
toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van
de overeenkomst met leverancier inhoudt alsook
inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom
van de programmatuur vormt. De overeengekomen
gebruiksbeperkingen kunnen onder
meer betrekking hebben op:
- het soort of type apparatuur waarvoor de
programmatuur bestemd is, en/of
- het maximaal aantal verwerkingseenheden
waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
- bepaalde - al dan niet met naam of functie
aangeduide - personen die binnen de organisatie
van cliënt de programmatuur mogen
gebruiken, en/of
- het maximaal aantal gebruikers dat - al dan
niet gelijktijdig - binnen de organisatie van
cliënt de programmatuur mag gebruiken, en/of
- de locatie waarop de programmatuur gebruikt
mag worden, en/of
- bepaalde vormen en doeleinden van gebruik
(bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privédoeleinden),
en/of
- iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve
beperking.

3.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat de
programmatuur uitsluitend in combinatie met
bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of
type apparatuur gebruikt mag worden, is cliënt
gerechtigd bij eventuele storing van de desbetreffende
apparatuur de programmatuur voor de
duur van de storing op andere apparatuur van
hetzelfde soort en type te gebruiken.

3.3 Leverancier kan verlangen dat cliënt de programmatuur
niet in gebruik neemt dan nadat
cliënt bij leverancier, diens toeleverancier of de
producent van de programmatuur één of meer
codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.),
benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd
en verkregen. Leverancier is steeds gerechtigd
technische maatregelen te doen nemen
ter bescherming van de programmatuur tegen
onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op
een andere wijze of voor andere doeleinden dan
tussen partijen is overeengekomen.

3.4 Cliënt zal nimmer technische voorzieningen die
bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen,
(laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

3.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag
cliënt de programmatuur uitsluitend in en ten
behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie
gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal
cliënt de programmatuur niet gebruiken voor de
verwerking van gegevens ten behoeve van derden,
zoals ‘time-sharing’, ‘application service provision’,
‘software as a service’ en ‘outsourcing’.

3.6 Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur,
de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd
en de bij de terbeschikkingstelling van de
programmatuur door leverancier verstrekte certificaten
van echtheid te verkopen, te verhuren,
te vervreemden of daarop beperkte rechten te
verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan
ook ter beschikking van een derde te stellen.
Evenmin zal cliënt een derde - al dan niet op
afstand - toegang geven tot de programmatuur
of de programmatuur bij een derde ter hosting
onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende
derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve
van cliënt gebruikt.

3.7 Cliënt zal desgevraagd onverwijld zijn volle
medewerking verlenen aan een door of namens
leverancier uit te voeren onderzoek betreffende
het naleven door cliënt van de overeengekomen
gebruiksbeperkingen. Cliënt zal op eerste verzoek
van leverancier toegang tot zijn gebouwen
en systemen aan leverancier verlenen.
Leverancier zal alle vertrouwelijk te achten
bedrijfsinformatie die leverancier in het kader
van een dergelijk onderzoek van of bij cliënt
verkrijgt, voor zover die informatie niet het
gebruik van de programmatuur zelf betreft,
vertrouwelijk behandelen.

4. Aflevering en installatie

4.1 Leverancier zal de programmatuur op het
overeengekomen formaat informatiedragers of,
bij gebreke van duidelijke afspraken daaromtrent,
door leverancier te bepalen formaat informatiedragers
aan cliënt afleveren dan wel met
gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten
(online) aan cliënt afleveren. Leverancier bepaalt
de wijze van aflevering.

4.2 Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen
overeengekomen, zal leverancier de programmatuur
bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke
afspraken daaromtrent zal cliënt zelf
de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren,
tunen en indien nodig de gebruikte
apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van
dataconversie.

4.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie
geschiedt in papieren dan wel digitale
vorm met een door leverancier te bepalen
inhoud. De leverancier beslist over de vorm en
de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt
verstrekt.

5. Acceptatietest en acceptatie

5.1 Indien partijen niet zijn overeengekomen dat
een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt
cliënt de programmatuur in de staat
waarin deze zich op het moment van aflevering
bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare
en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd
de verplichtingen van leverancier op grond
van de garantieregeling van artikel 9 van deze
module.

5.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest
is overeengekomen, is het bepaalde in
de artikelen 5.3 tot en met 5.10 van deze module
van toepassing.

5.3 Waar in deze module sprake is van ‘fouten’,
wordt daaronder verstaan het substantieel niet
voldoen aan de door leverancier schriftelijk
kenbaar gemaakte functionele of technische
specificaties van de programmatuur, en, ingeval
de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur
betreft, aan de tussen partijen
schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen
functionele of technische specificaties. Van een
fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen
en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt
is gehouden van fouten onverwijld melding aan
leverancier te maken.

5.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen,
bedraagt de testperiode veertien dagen na
aflevering of, indien een door leverancier uit te
voeren installatie schriftelijk is overeengekomen,
na voltooiing van de installatie. Gedurende de
testperiode is cliënt niet gerechtigd de programmatuur
voor productieve of operationele doeleinden
te gebruiken. Cliënt zal de overeengekomen
acceptatietest met voldoende gekwalificeerd personeel
en met voldoende omvang en diepgang
uitvoeren op de programmatuur en de testresultaten
schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk
aan leverancier rapporteren.

5.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen,
is cliënt verplicht onder zijn volledige en
uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of
de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan
de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte
functionele of technische specificaties en,
ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk
maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen
partijen schriftelijk overeengekomen functionele
of technische specificaties. Tenzij schriftelijk
anders overeenkomen, is de bijstand die leverancier
verleent bij het uitvoeren van een acceptatietest
geheel voor risico van cliënt.

5.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als
geaccepteerd:
a. indien partijen niet een acceptatietest zijn
overeengekomen: bij de aflevering of, indien
een door leverancier uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing
van de installatie, dan wel
b. indien partijen wel een acceptatietest zijn
overeengekomen: op de eerste dag na de
testperiode, dan wel
c. indien leverancier vóór het einde van de
testperiode een testrapport als bedoeld in
artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de
in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld,
onverminderd de aanwezigheid van
onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan
acceptatie niet in de weg staan. In afwijking
hiervan zal de programmatuur, indien cliënt
daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke
acceptatie enig gebruik voor productieve
of operationele doeleinden maakt, gelden als
volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van
dat gebruik.

5.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen
acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten
bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de
laatste dag van de testperiode door middel van
een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over
de fouten informeren. Leverancier zal zich naar
beste vermogen inspannen de bedoelde fouten
binnen een redelijke termijn te herstellen,
waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke
oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende
beperkingen in de programmatuur
aan te brengen.

5.8 Acceptatie van de programmatuur mag niet
worden onthouden op gronden die niet verband
houden met de tussen partijen uitdrukkelijk
overeengekomen specificaties en voorts niet
wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde
fouten die de operationele of productieve ingebruikneming
van de programmatuur redelijkerwijs
niet in de weg staan, onverminderd
de verplichting van leverancier om deze kleine
fouten in het kader van de garantieregeling van
artikel 9, indien en voor zover toepasselijk, te
herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden
onthouden vanwege aspecten van de programmatuur
die slechts subjectief beoordeeld kunnen
worden, zoals esthetische aspecten en aspecten
betreffende de vormgeving van gebruikersinterfaces.

5.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen
wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie
van een bepaalde fase en/of onderdeel
een eventuele acceptatie van een eerdere
fase en/of een ander onderdeel onverlet.

5.10 Acceptatie van de programmatuur op een der
wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg
dat leverancier gekweten is voor de nakoming
van zijn verplichtingen betreffende terbeschikkingstelling
en aflevering van de programmatuur
en, indien in voorkomend geval tevens de
installatie door leverancier is overeengekomen,
van zijn verplichtingen betreffende de installatie
van de programmatuur. Acceptatie van de
programmatuur doet niets af aan de rechten van
cliënt op grond van artikel 5.8 betreffende kleine
gebreken en artikel 9 betreffende garantie.

6. Duur van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van
de programmatuur is aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke
waarvan een duur van één jaar geldt. De overeenkomst
vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling
van de programmatuur aan de cliënt.
De duur van de overeenkomst wordt telkens
stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke
periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de
overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden
vóór het einde van de betreffende periode.

6.2 Terstond na het einde van het gebruiksrecht van
de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit
zijnde exemplaren van de programmatuur aan
leverancier retourneren. Indien partijen zijn
overeengekomen dat cliënt bij het einde van de
overeenkomst de betreffende exemplaren zal
vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging
leverancier onverwijld schriftelijk melding
maken. Leverancier is bij of na het einde van
het gebruiksrecht niet gehouden cliënt bijstand
te verlenen met het oog op een door cliënt
gewenste dataconversie.

7. Gebruiksrechtvergoeding

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de
tussen partijen overeengekomen gebruiksrechtvergoeding
verschuldigd op de tussen partijen
overeengekomen tijdstippen of, bij gebreke van
een overeengekomen tijdstip:
a. indien partijen niet zijn overeengekomen
dat leverancier zorg draagt voor installatie
van de programmatuur: bij aflevering van
de programmatuur of, ingeval van periodiek
verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij
aflevering van de programmatuur en vervolgens
bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;
b. indien partijen wel zijn overeengekomen dat
leverancier zorg draagt voor installatie van de
programmatuur: bij voltooiing van de installatie
van de programmatuur of, ingeval van
periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen,
bij voltooiing van de installatie van
de programmatuur en vervolgens bij aanvang
van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet gehouden tot installatie en
aanpassing van de programmatuur. Indien in
afwijking van het vorenstaande door leverancier
tevens installatiewerkzaamheden of werkzaamheden
inzake aanpassing van de programmatuur
verricht moeten worden, kan leverancier
verlangen dat cliënt daarvoor een separate
schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze
prestaties worden in voorkomend geval separaat
tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier
in rekening gebracht.

8. Modificeren van de programmatuur

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en
behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is
cliënt niet gerechtigd de programmatuur geheel
of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van leverancier.
Leverancier is steeds gerechtigd toestemming
te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden
te verbinden, waaronder voorwaarden
betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering
van de door cliënt gewenste modificaties.

8.2 Cliënt draagt het volle risico van alle door of in
opdracht van cliënt door derden - al dan niet
met toestemming van leverancier - aangebrachte
modificaties.

9. Garantie

9.1 Leverancier staat er niet voor in dat de aan
cliënt ter beschikking gestelde programmatuur
geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde
gebruik door cliënt. Leverancier garandeert
evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking,
fouten of gebreken zal werken of dat
steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.

9.2 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor
inspannen fouten in de programmatuur in de
zin van artikel 5.3 van deze module binnen een
redelijke termijn te herstellen indien deze binnen
een periode van drie maanden na aflevering,
of, indien tussen partijen een acceptatietest
is overeengekomen, binnen drie maanden na
acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk
bij leverancier zijn gemeld. Het herstel wordt
gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in
opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan
voor een vaste prijs, in welk geval leverancier
volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van
herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan
volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van
herstel in rekening brengen indien sprake is van
gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van
cliënt of van andere niet aan leverancier toe te
rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren
van de overeengekomen acceptatietest
hadden kunnen worden ontdekt.
De herstelverplichting vervalt indien cliënt zonder
schriftelijke toestemming van leverancier
wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of
laat aanbrengen, welke toestemming niet op
onredelijke gronden zal worden onthouden.

9.3 Herstel van fouten geschiedt op een door leverancier
te bepalen locatie. Leverancier is steeds
gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen
of probleemvermijdende
beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

9.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van
verminkte of verloren gegane gegevens.

9.5 Leverancier heeft geen verplichting tot herstel
van fouten die na afloop van de in artikel 9.2
van deze module bedoelde garantieperiode zijn
gemeld, tenzij tussen partijen een separate
onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een
zodanige plicht tot herstel omvat.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Cliënt erkent dat de programmatuur een vertrouwelijk
karakter heeft en dat deze programmatuur
bedrijfsgeheimen van leverancier, diens
toeleveranciers en/of de producent van de programmatuur
bevat.

11. Onderhoudsovereenkomst

11.1 Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan
van een overeenkomst tot terbeschikkingstelling
van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst
met leverancier is aangegaan, is
leverancier niet gehouden op een later moment
ten behoeve van die programmatuur alsnog een
onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

12 Programmatuur van toeleveranciers
Indien en voor zover leverancier programmatuur
van derden aan cliënt ter beschikking stelt,
zullen, mits dat door leverancier schriftelijk
aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die
programmatuur de (licentie-)voorwaarden van
die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling
van de daarvan afwijkende bepalingen in
deze algemene voorwaarden. Cliënt aanvaardt
de bedoelde voorwaarden van derden. Deze
voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij
leverancier en leverancier zal deze aan cliënt
kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en
voor zover de bedoelde voorwaarden van derden
in de verhouding tussen cliënt en leverancier om
welke reden dan ook geacht worden niet van
toepassing te zijn of buiten toepassing worden
verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene
voorwaarden onverkort.


Module 2 Ontwikkeling van programmatuur


1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module
Algemeen, van toepassing indien leverancier in
opdracht van cliënt programmatuur ten behoeve
van cliënt of een of meer derden ontwikkelt en
de programmatuur eventueel installeert.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen van de module Algemeen en
de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.

2. Specificaties van de programmatuur

2.1 Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van
de overeenkomst specificaties of een ontwerp
van de te ontwikkelen programmatuur door
of vanwege cliënt aan leverancier ter hand
zijn gesteld, zullen partijen in goed overleg
schriftelijk specificeren welke programmatuur
ontwikkeld zal worden en op welke manier de
ontwikkeling zal geschieden. Partijen erkennen
over en weer dat goede samenwerking en goede
onderlinge communicatie cruciale factoren zijn
voor het goed specificeren, ontwerpen en
ontwikkelen van programmatuur. De samenwerking
en onderlinge communicatie zullen
zoveel mogelijk geschieden met inachtneming
van de in voorkomend geval tussen partijen
schriftelijk overeengekomen projectorganisatie,
afspraken en/of procedures.

2.2 Cliënt staat steeds in voor de juistheid, volledigheid
en consistentie van de aan leverancier
verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen,
ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen
van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden,
onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds
voor rekening en risico van cliënt.

2.3 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht,
de juistheid, volledigheid en consistentie van
de aan hem ter beschikking gestelde gegevens,
specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij
constatering van eventuele onvolkomenheden de
overeengekomen werkzaamheden op te schorten
totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden
heeft weggenomen. Cliënt verplicht zich de hem
bekende onvolkomenheden in de specificaties of
het ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur,
steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan
leverancier te melden.

2.4 Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken
die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het
ontwerpen en/of ontwikkelen van onderdelen
van de programmatuur onderworpen is aan een
nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst
te bepalen prioriteitstelling met betrekking
tot de specificaties, zal deze prioriteitstelling
steeds in goed overleg tussen partijen tot
stand worden gebracht.

3. Ontwikkeling van programmatuur

3.1 Leverancier zal de programmatuur met zorg ontwikkelen,
één en ander met inachtneming van
de specificaties of het ontwerp van de programmatuur
en - in voorkomend geval - met inachtneming
van de met cliënt schriftelijk overeengekomen
projectorganisatie, methoden, technieken,
afspraken en/of procedures. Alvorens met
de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan
leverancier verlangen dat cliënt zich schriftelijk
geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart
met de specificaties of het ontwerp. Leverancier
is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten
tot het moment waarop cliënt zich geheel en
onvoorwaardelijk schriftelijk akkoord verklaart
met de specificaties of het ontwerp.

3.2 De ontwikkelwerkzaamheden van leverancier
worden steeds uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in
de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk
een resultaat heeft toegezegd en het
betreffende resultaat bovendien met voldoende
bepaaldheid is omschreven.

3.3 Indien is overeengekomen dat de ontwikkeling
van de programmatuur in fasen zal plaatsvinden
of indien leverancier gebruik maakt van een ontwikkelmethode
die uitgaat van een fasegewijze
uitvoering, is leverancier gerechtigd de aanvang
van de diensten die tot een fase behoren uit te
stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet gehouden bij de uitvoering van
de ontwikkelwerkzaamheden tijdige en verantwoord
gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen.
Leverancier is niet verplicht aanwijzingen
op te volgen die de inhoud of omvang van de
prestatieverplichtingen van leverancier wijzigen
of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter
worden opgevolgd, zullen de desbetreffende
werkzaamheden worden vergoed conform de
gebruikelijke tarieven van leverancier.

3.5 Indien de overeenkomst tot het ontwikkelen van
programmatuur is aangegaan met het oog op
uitvoering door één of meer bepaalde personen,
is leverancier steeds gerechtigd na overleg met
cliënt deze personen op een door leverancier te
bepalen termijn te vervangen door één of meer
andere personen met dezelfde kwalificaties.

3.6 Desgevraagd zal cliënt leverancier in de gelegenheid
stellen de werkzaamheden buiten de
gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor
of locatie van cliënt te verrichten.

4. Aflevering en installatie

4.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen
soort en formaat informatiedragers
aan cliënt afleveren dan wel met gebruikmaking
van telecommunicatiefaciliteiten (online) afleveren.
Leverancier bepaalt de wijze van aflevering.

4.2 Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen
overeengekomen, zal leverancier de programmatuur
bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke
afspraken daaromtrent zal cliënt zelf
de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren,
tunen en indien nodig de gebruikte
apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van
dataconversie.

4.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie
geschiedt in papieren dan wel digitale
vorm. De leverancier beslist over de vorm en
de taal waarin hij gebruikersdocumentatie verstrekt.

5. Acceptatietest en acceptatie

5.1 Indien partijen niet zijn overeengekomen dat
een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt
cliënt de programmatuur in de staat
waarin deze zich op het moment van aflevering
bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en
onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd
de verplichtingen van leverancier ingevolge de
garantie van artikel 11 van deze module.

5.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest
is overeengekomen is het bepaalde in de
artikelen 5.3 tot en met 5.10 van deze module
van toepassing.

5.3 Waar in deze module sprake is van ‘fouten’,
wordt daaronder verstaan het substantieel niet
voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk
overeengekomen functionele of technische
specificaties. Van een fout is alleen sprake
indien cliënt deze kan aantonen en indien deze
reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten
onverwijld melding aan leverancier te maken.

5.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen,
bedraagt de testperiode veertien dagen na
aflevering of, indien een door leverancier uit te
voeren installatie schriftelijk is overeengekomen,
na voltooiing van de installatie. Gedurende de
testperiode is het cliënt niet toegestaan de programmatuur
voor productieve of operationele
doeleinden te gebruiken. Cliënt zal de overeengekomen
acceptatietest met voldoende gekwalificeerd
personeel en met voldoende omvang
en diepgang uitvoeren op de (tussen-)resultaten
van de ontwikkelingswerkzaamheden, en hij zal
de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en
begrijpelijk aan leverancier rapporteren.

5.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen,
is cliënt verplicht onder zijn volledige en
uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of
de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan
de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte
functionele of technische specificaties en,
ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk
maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen
partijen schriftelijk overeengekomen functionele
of technische specificaties. Tenzij schriftelijk
anders overeenkomen, is de door of namens
leverancier eventueel verleende bijstand bij het
uitvoeren van een acceptatietest geheel voor
rekening en risico van cliënt.

5.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als
geaccepteerd:
a. indien partijen niet een acceptatietest zijn
overeengekomen: bij de aflevering of, indien
een door leverancier uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing
van de installatie, dan wel
b. indien partijen wel een acceptatietest zijn
overeengekomen: op de eerste dag na de
testperiode, dan wel
c. indien leverancier vóór het einde van de
testperiode een testrapport als bedoeld in
artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de
in dat testrapport genoemde fouten zijn
hersteld, onverminderd de aanwezigheid van
onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan
acceptatie niet in de weg staan. In afwijking
hiervan zal de programmatuur, indien cliënt
daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke
acceptatie enig gebruik voor productieve
of operationele doeleinden maakt, gelden als
volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van
dat gebruik.

5.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen
acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten
bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de
laatste dag van de testperiode door middel van
een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over
de fouten informeren. Leverancier zal zich naar
beste vermogen inspannen de bedoelde fouten
binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij
leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen,
programmaomwegen of probleemvermijdende
restricties in de programmatuur aan te brengen.

5.8 Acceptatie van de programmatuur mag niet
worden onthouden op gronden die niet verband
houden met de tussen partijen uitdrukkelijk
overeengekomen specificaties en voorts niet
wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde
fouten die operationele of productieve ingebruikname
van de programmatuur redelijkerwijs niet
in de weg staan, onverminderd de verplichting
van leverancier om deze kleine fouten in het
kader van de garantieregeling van artikel 11,
indien en voor zover toepasselijk, te herstellen.
Acceptatie mag voorts niet worden onthouden
vanwege aspecten van de programmatuur die
slechts subjectief beoordeeld kunnen worden,
zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende
de vormgeving van gebruikersinterfaces.

5.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen
wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie
van een bepaalde fase en/of onderdeel
een eventuele acceptatie van een eerdere
fase en/of een ander onderdeel onverlet.

5.10 Acceptatie van de programmatuur op één der
wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg
dat leverancier gekweten is voor de nakoming
van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling
van de programmatuur en, indien in voorkomend
geval tevens de installatie door leverancier
is overeengekomen, van zijn verplichtingen
inzake de installatie van de programmatuur.
Acceptatie van de programmatuur doet niets af
aan de rechten van cliënt op grond van artikel
5.8 betreffende kleine gebreken en artikel 11
betreffende garantie.

6. Gebruiksrecht

6.1 Leverancier stelt de in opdracht van cliënt ontwikkelde
programmatuur en de daarbij behorende
gebruikersdocumentatie voor gebruik aan
cliënt ter beschikking.

6.2 Slechts indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen,
zal de broncode van de programmatuur
en de bij de ontwikkeling van de programmatuur
gemaakte technische documentatie
aan cliënt ter beschikking worden gesteld, in
welk geval cliënt gerechtigd zal zijn wijzigingen
in deze programmatuur aan te brengen. Indien
leverancier in rechte wordt veroordeeld de broncode
en/of de technische documentatie aan
cliënt ter beschikking te stellen, kan leverancier
daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

6.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet gehouden tot de terbeschikkingstelling
van de voor het gebruik en/of onderhoud
van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur
en programma- of databibliotheken.
Indien in afwijking van het vorenstaande door
leverancier tevens hulpprogrammatuur en/of
programma- of databibliotheken ter beschikking
gesteld moeten worden, kan leverancier verlangen
dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke
overeenkomst aangaat. Deze terbeschikkingstelling
worden in voorkomend geval separaat tegen
de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening
gebracht.

6.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn
in de prestatieverplichtingen van leverancier niet
begrepen het onderhoud van de programmatuur
en/of het verlenen van ondersteuning aan de
gebruikers van de programmatuur. Indien in
afwijking van het vorenstaande door leverancier
tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend
moet worden, kan leverancier verlangen dat
cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst
aangaat. Deze werkzaamheden en
diensten worden in voorkomend geval separaat
tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier
in rekening gebracht.

6.5 Onverminderd het bepaalde in de module
Algemeen, is het recht tot gebruik van de programmatuur
steeds niet-exclusief, niet-overdraagbaar
en niet-sublicentieerbaar.

7. Gebruiksbeperkingen

7.1 Indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst
uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerpen
ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door
cliënt worden gedragen, gelden er ten aanzien
van de in opdracht van cliënt ontwikkelde programmatuur
geen beperkingen in het recht tot
gebruik, onverminderd hetgeen elders in de
algemene voorwaarden is bepaald, waaronder
het bepaalde in artikel 7.6 van de onderhavige
module.

7.2 Indien tussen partijen gebruiksbeperkingen zijn
overeengekomen, zal cliënt de overeengekomen
beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur
steeds stipt naleven. Cliënt is zich
er van bewust dat schending van overeengekomen
gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar
tekortschieten in de uitvoering van de overeenkomst
met leverancier inhoudt alsmede inbreuk
op de rechten van intellectuele eigendom op
de programmatuur vormt. De overeengekomen
gebruiksbeperkingen kunnen onder meer
betrekking hebben op:
- het soort of type apparatuur waarvoor de
programmatuur bestemd is, en/of
- het maximaal aantal verwerkingseenheden
waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
- bepaalde - al dan niet met naam of functie
aangeduide - personen die binnen de organisatie
van cliënt de programmatuur mogen
gebruiken, en/of
- het maximaal aantal gebruikers dat - al dan
niet gelijktijdig - binnen de organisatie van
cliënt de programmatuur mag gebruiken, en/of
- de locatie waarop de programmatuur gebruikt
mag worden, en/of
- bepaalde vormen en doeleinden van gebruik
(bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privédoeleinden),
en/of
- iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve
beperking.

7.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat de
programmatuur uitsluitend in combinatie met
bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of
type apparatuur gebruikt mag worden, is cliënt
gerechtigd bij eventuele storing van de desbetreffende
apparatuur de programmatuur voor de
duur van de storing op andere apparatuur van
hetzelfde soort en type te gebruiken.

7.4 Leverancier kan verlangen dat cliënt de programmatuur
niet in gebruik neemt dan nadat
cliënt bij leverancier, diens toeleverancier of de
producent van de programmatuur één of meer
codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.),
benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd
en verkregen.

7.5 Cliënt zal nimmer technische voorzieningen die
bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen
tegen onrechtmatig of ongeautoriseerd
gebruik, doen omzeilen.

7.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag
cliënt de programmatuur uitsluitend in en ten
behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie
gebruiken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
zal cliënt de programmatuur niet
gebruiken voor de verwerking van gegevens ten
behoeve van derden, zoals ‘time-sharing’, ‘application
service provision’, ‘software as a service’
en ‘outsourcing’.

7.7 Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur
en dragers waarop deze is vastgelegd, te verkopen,
te verhuren, te vervreemden of daarop
beperkte rechten te verlenen of op welke wijze
of voor welk doel dan ook ter beschikking van
een derde te stellen. Evenmin zal cliënt een
derde - al dan niet op afstand - toegang geven
tot de programmatuur of de programmatuur bij
een derde ter hosting onderbrengen, ook niet
indien de desbetreffende derde de programmatuur
uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt.

7.8 Cliënt zal desgevraagd onverwijld zijn volle
medewerking verlenen aan een door of namens
leverancier uit te voeren onderzoek inzake het
naleven door cliënt van de overeengekomen
gebruiksbeperkingen. Cliënt zal op eerste verzoek
van leverancier toegang tot zijn gebouwen
en systemen aan leverancier verlenen.
Leverancier zal alle vertrouwelijk te achten
bedrijfsinformatie die hij in het kader van een
dergelijk onderzoek van of bij cliënt verkrijgt,
voor zover die informatie niet het gebruik van
de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk
behandelen.

8. Duur van de overeenkomst

8.1 De in opdracht van cliënt ontwikkelde programmatuur
wordt aan cliënt ter beschikking gesteld
voor de tussen partijen overeengekomen duur.
Bij gebreke van een tussen partijen overeengekomen
duur is de duur van het gebruiksrecht
niet in tijd beperkt en kan leverancier de overeenkomst
niet door opzegging beëindigen, mits
cliënt al zijn verplichtingen uit de overeenkomst
jegens leverancier stipt nakomt.

8.2 In voorkomend geval zal cliënt terstond na het
einde van het gebruiksrecht van de programmatuur
alle in zijn bezit zijnde exemplaren van
de programmatuur aan leverancier retourneren.
Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt
bij het einde van de overeenkomst de betreffende
exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van
zodanige vernietiging leverancier onverwijld
schriftelijk melding maken. Leverancier is bij of
na het einde van het gebruiksrecht niet gehouden
cliënt bijstand te verlenen met het oog op
een door cliënt gewenste dataconversie.

9. Vergoeding voor ontwikkelwerkzaamheden

9.1 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema
zijn alle bedragen die betrekking
hebben op de ontwikkeling van programmatuur
telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
in de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden
tevens de vergoeding voor het recht tot
gebruik van de programmatuur begrepen.

9.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in
de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur
niet begrepen een vergoeding voor
de door cliënt benodigde hulpprogrammatuur
en programma- en databibliotheken, eventuele
installatiediensten en eventuele aanpassing en/
of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is
in de gebruiksrechtvergoeding begrepen het verlenen
van ondersteuning aan de gebruikers van
de programmatuur. Deze werkzaamheden en
diensten worden in voorkomend geval separaat
tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier
in rekening gebracht.

10. Modificeren van de programmatuur

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en
behoudens uitzonderingen in de wet bepaald,
is het cliënt niet toegestaan de programmatuur
geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
leverancier. Leverancier is steeds gerechtigd toestemming
te weigeren of aan zijn toestemming
voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden
betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering
van de door cliënt gewenste modificaties.

10.2 Cliënt draagt het volledige risico van de door of
in opdracht van cliënt door derden - al dan niet
met toestemming van leverancier - aangebrachte
modificaties.

11. Garantie

11.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in
opdracht van cliënt ontwikkelde programmatuur
geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde
gebruik door cliënt. Leverancier garandeert
evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking,
fouten of overige gebreken zal werken
of dat steeds alle fouten en gebreken worden
verbeterd.

11.2 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor
inspannen fouten in de programmatuur in de
zin van artikel 5.3 van deze module binnen een
redelijke termijn te herstellen indien deze binnen
een periode van drie maanden na aflevering,
of, indien tussen partijen een acceptatietest
is overeengekomen, binnen drie maanden na
acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk
bij leverancier zijn gemeld. Het herstel wordt
gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in
opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan
voor een vaste prijs, in welk geval leverancier
volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van
herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan
volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van
herstel in rekening brengen indien sprake is van
gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van
cliënt of van andere niet aan leverancier toe te
rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren
van de overeengekomen acceptatietest
hadden kunnen worden ontdekt.
De herstelverplichting vervalt indien cliënt zonder
schriftelijke toestemming van leverancier
wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of
laat aanbrengen, welke toestemming niet op
onredelijke gronden zal worden onthouden.

11.3 Herstel van fouten zal geschieden op een door
leverancier te bepalen locatie. Leverancier is
steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel
programmaomwegen of probleemvermijdende
restricties in de programmatuur aan te brengen.

11.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van
verminkte of verloren gegane gegevens.

11.5 Leverancier heeft geen verplichting tot herstel
van fouten die na afloop van de in artikel 11.2
van deze module bedoelde garantieperiode zijn
gemeld, tenzij tussen partijen een separate
onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een
zodanige plicht tot herstel omvat.

12. Vertrouwelijkheid

12.1 Cliënt erkent dat de programmatuur een vertrouwelijk
karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen
van leverancier, diens toeleveranciers of
de producent van de programmatuur bevat.

Module 3 Onderhoud van programmatuur


1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module
Algemeen, van toepassing indien leverancier
diensten verricht op het gebied van onderhoud
van programmatuur.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen van de module Algemeen en
de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.

2. Dienstverlening

2.1 Leverancier verricht het onderhoud van de in
de overeenkomst tussen partijen bepaalde programmatuur.
De onderhoudsverplichting omvat
het herstel van fouten in de programmatuur
overeenkomstig artikel 3 van deze module en -
uitsluitend indien dit schriftelijk tussen partijen
is overeengekomen - het ter beschikking stellen
van nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig
artikel 4 van deze module.

2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van
dataconversie.

2.3 Indien de dienstverlening van leverancier op
grond van de overeenkomst tevens ondersteuning
aan gebruikers van de programmatuur
omvat, zal leverancier telefonisch of per e-mail
adviseren over het gebruik en het functioneren
van de in de overeenkomst genoemde programmatuur.
Leverancier kan voorwaarden stellen aan
de kwalificaties en het aantal contactpersonen
dat voor ondersteuning in aanmerking komt.
Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken
om ondersteuning binnen een redelijke termijn
in behandeling nemen volgens de bij hem
gebruikelijke procedures. Leverancier staat niet
in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van
reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, wordt ondersteuning
uitsluitend verricht op werkdagen tijdens
de gebruikelijke openingstijden van leverancier.

2.4 Indien de dienstverlening van leverancier op
grond van de overeenkomst tevens het verlenen
van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat,
zal leverancier één of meer personeelsleden
beschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst
genoemde dagen en tijden. In dat geval
is cliënt gerechtigd bij spoedeisendheid de
ondersteuning van de beschikbaar gehouden
personeelsleden in te roepen indien er sprake
is van een ernstige storing in het functioneren
van de programmatuur. Leverancier staat er niet
voor in dat in dat geval alle storingen tijdig zullen
worden verholpen.

2.5 Het onderhoud en de eventueel andere overeengekomen
diensten worden uitgevoerd met
ingang van de dag waarop de overeenkomst is
aangegaan.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Leverancier zal zich inspannen de dienstverlening
met zorg uit te voeren, in voorkomend
geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten
van leverancier worden uitgevoerd op basis
van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor
zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier
uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd
en het betreffende resultaat bovendien met voldoende
bepaaldheid is omschreven.

3.2 Cliënt zal geconstateerde fouten in de programmatuur
gedetailleerd melden. Na ontvangst
van de melding zal leverancier zich overeenkomstig
zijn gebruikelijke procedures naar
beste vermogen inspannen fouten te herstellen
en/of verbeteringen aan te brengen in latere
nieuwe versies van de programmatuur.
De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie
op de door leverancier te bepalen wijze en
termijn aan cliënt ter beschikking worden
gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke
oplossingen dan wel programmaomwegen of
probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur
aan te brengen. Bij gebreke van
uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt
zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel
de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de
programmatuur installeren, inrichten, parametriseren,
tunen en indien nodig de gebruikte
apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur
zonder onderbreking, fouten of gebreken
zal werken of dat alle fouten of gebreken worden
verbeterd.

3.3 Indien leverancier het onderhoud online verricht,
zal cliënt zijnerzijds tijdig zorg dragen voor
een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten.
Leverancier is gerechtigd het
onderhoud op te schorten of te beperken indien
de infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten
van cliënt niet voldoen aan de door leverancier
gestelde eisen.

3.4 Cliënt zal alle door leverancier verlangde medewerking
verlenen voor het onderhoud, daaronder
begrepen de tijdelijke staking van het gebruik
van de programmatuur door cliënt indien dit
naar het oordeel van leverancier noodzakelijk
is. Bij gebreke van de verlangde medewerking
kan leverancier het onderhoud opschorten of
beperken. Indien leverancier dienstverlening
verricht op basis van door cliënt aan te leveren
gegevens, zullen deze gegevens overeenkomstig
de door leverancier te stellen voorwaarden door
cliënt worden geprepareerd en voor rekening
en risico van cliënt worden aangeleverd. Cliënt
staat er voor in dat alle door hem aan leverancier
ter uitvoering van de dienstverlening ter
beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur,
procedures en instructies steeds
juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier
verstrekte informatiedragers voldoen aan de
specificaties van leverancier.

3.5 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur
die niet door leverancier zelf aan
cliënt is geleverd, zal cliënt, indien leverancier
dit voor het onderhoud nuttig, nodig of wenselijk
acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)
documentatie van de programmatuur
(waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen,
change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Cliënt
staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige
terbeschikkingstelling en dat geen rechten van
derden zich daartegen verzetten. Cliënt verleent
leverancier het recht om de programmatuur,
inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)
documentatie, te gebruiken en te wijzigen in
het kader van het uitvoeren van het overeengekomen
onderhoud. Cliënt vrijwaart leverancier
voor alle aanspraken van derden ter zake van
de terbeschikkingstelling en het gebruik dat
leverancier in het kader van het onderhoud
van het ter beschikking gestelde maakt.

3.6 Het onderhoud door leverancier laat onverlet
de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor
het beheer van de programmatuur, waaronder
controle van de instellingen, het gebruik van
de programmatuur en de wijze waarop de
resultaten van het gebruik van de programmatuur
worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk
voor de instructie aan en het gebruik
door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers
in een gezagsverhouding tot cliënt staan. Bij
gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent
zal cliënt zelf (hulp)programmatuur installeren,
inrichten, parametriseren, tunen en indien
nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige
programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen
en de door cliënt gewenste interoperabiliteit
bewerkstelligen.

4. Nieuwe versies van de programmatuur

4.1 Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling
van nieuwe versies van de programmatuur
uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk
is overeengekomen. Indien het onderhoud de
terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de
programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling
plaats ter discretie van leverancier.

4.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van
een verbeterde versie is leverancier niet meer
verplicht tot het herstellen van eventuele fouten
in de voorgaande versie en tot het verlenen van
ondersteuning en/of onderhoud met betrekking
tot een voorgaande versie.

4.3 Leverancier kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling
van een versie met nieuwe
mogelijkheden en functies cliënt een nieuwe
schriftelijke overeenkomst met leverancier aangaat
en dat voor de terbeschikkingstelling een
nieuwe vergoeding wordt betaald. Leverancier
kan uit een vorige versie van de programmatuur
functionaliteit ongewijzigd overnemen,
maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie
dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande
versie. Leverancier is niet gehouden specifiek
voor cliënt bepaalde eigenschappen of functionaliteiten
van de programmatuur te handhaven, te
wijzigen of toe te voegen.

4.4 Leverancier kan van cliënt verlangen dat hij
zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.)
aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed
functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

5. Service Level Agreement

5.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau
(Service Level Agreement) worden steeds
slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
Cliënt zal leverancier steeds informeren
omtrent alle omstandigheden die van invloed
kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid
daarvan. Indien afspraken over een
serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de
beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating
van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling
wegens onderhoud alsmede met
omstandigheden die buiten de invloedssfeer van
leverancier zijn gelegen en met inachtneming
van de dienstverlening als geheel gedurende de
duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs
zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid
als volledig bewijs gelden.

6. Duur

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke
waarvan een duur van één jaar geldt. De duur
van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend
voor de duur van de oorspronkelijke periode
verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst
schriftelijk opzegt met inachtneming van
een opzegtermijn van drie maanden vóór het
einde van de betreffende periode.

7. Betaling

7.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen
factureringsschema zijn alle bedragen die
betrekking hebben op onderhoud van programmatuur
en de eventueel andere in de overeenkomst
vastgelegde diensten telkens vooraf per
kalendermaand verschuldigd.

7.2 Bedragen ter zake het onderhoud van de programmatuur
en de eventueel andere in de overeenkomst
vastgelegde diensten zijn verschuldigd
vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding
voor onderhoud en de eventueel andere
in de overeenkomst vastgelegde diensten is verschuldigd
ongeacht of cliënt de programmatuur
in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt
van de mogelijkheid tot onderhoud.

8. Uitsluitingen

8.1 Het onderhoud aan de programmatuur omvat
niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden
die het gevolg zijn van of verband
houden met:
a) gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik
van de programmatuur, waaronder mede
wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens
of in de gegevens zelf;
b) wijziging van de programmatuur anders dan
door of namens leverancier;
c) het gebruik van de programmatuur in strijd
met de daarvoor geldende voorwaarden of in
strijd met de instructies in de gebruiksdocumentatie;
d) wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden
in apparatuur of andere programmatuur
dan die onder het onderhoud van
leverancier valt;
e) het nalaten van cliënt om de programmatuur
tijdig te laten onderhouden;
f) het gebruik van een oude versie van de programmatuur
die niet meer door leverancier
wordt onderhouden;
g) herstel van verminkte of verloren gegane
gegevens;
h) andere niet aan leverancier toe te rekenen
oorzaken.

8.2 Indien leverancier onderhoud verricht of andere
werkzaamheden uitvoert in verband het bepaalde
in artikel 8.1 kan leverancier de kosten van
dat onderhoud of die werkzaamheden volgens
zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen,
hetgeen het overigens door cliënt verschuldigde
wegens onderhoud onverlet laat.


Module 8 Opleidingen en trainingen


1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module
Algemeen, van toepassing indien leverancier
diensten verricht op het gebied van onderwijs
zoals opleidingen, (in company) trainingen,
seminars en workshops (hierna kortweg te noemen:
opleidingen).

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen van de module Algemeen en
de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.

2. Aanmelding en annulering

2.1 Een aanmelding voor een opleiding dient telkens
schriftelijk te geschieden en is bindend na
bevestiging door leverancier.

2.2 Cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de
keuze en geschiktheid van de opleiding voor de
deelnemers. Dat geldt onverkort indien leverancier
een deelnemer toelaat tot een opleiding
waarvoor toelatingsnormen gelden. Onder deelnemers
worden in deze algemene voorwaarden
verstaan personen die voor een opleiding zijn
aangemeld. Het ontbreken van de vereiste voorkennis
bij deelnemers zal in geen geval afbreuk
doen aan de verplichtingen van cliënt op grond
van de overeenkomst. Het is cliënt toegestaan
een deelnemer voor een opleiding te doen vervangen
door een andere deelnemer na voorafgaande
schriftelijke toestemming van leverancier.

2.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar
het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is
leverancier te zijner keuze gerechtigd de opleiding
te annuleren, te combineren met één of
meer andere opleidingen, of deze op een latere
datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
Leverancier behoudt zich het recht voor de locatie
van de opleiding te wijzigen. Leverancier is
gerechtigd zo nodig organisatorische en inhoudelijke
wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

2.4 Indien een overeenkomst is aangegaan met het
oog op uitvoering door een bepaalde persoon,
zoals een bepaalde docent, trainer of spreker, is
leverancier steeds gerechtigd deze persoon te
vervangen door één of meer andere personen
met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.

2.5 De gevolgen van een annulering van deelname
aan een opleiding door cliënt of deelnemers
worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke
regels. Tenzij anders overeengekomen,
dient een annulering altijd schriftelijk en voorafgaand
aan de opleiding of het betreffende
onderdeel daarvan te geschieden. Annulering
of niet-verschijning doen geen afbreuk aan de
verplichtingen die cliënt op grond van de overeenkomst
heeft. Ingeval van annulering door
cliënt of deelnemer staat het ter beoordeling van
leverancier of een verzoek tot toezending van
opleidingsmateriaal wordt ingewilligd.

3. Uitvoering opleiding

3.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen
de opleiding met zorg uit te voeren in voorkomend
geval overeenkomstig de met cliënt
schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
Alle diensten op het gebied van opleidingen worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
Cliënt aanvaardt dat leverancier de
inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.

3.2 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen,
is leverancier gehouden bij de uitvoering
van de dienstverlening tijdige en verantwoord
gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen.
Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te
volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening wijzigen of aanvullen;
indien dergelijke aanwijzingen echter worden
opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden
worden vergoed volgens de gebruikelijke
tarieven van leverancier.

3.3 Onverlet de overige verantwoordelijk van cliënt
voor het gedrag van de deelnemers zal cliënt de
deelnemers informeren over en toezien op de
naleving door deelnemers van de verplichtingen
uit de overeenkomst en de door leverancier
voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname
aan de opleiding. Deelnemers dienen zich strikt
te houden aan opgegeven opleidingsdata en
-tijden.

3.4 Indien leverancier bij de uitvoering van de opleiding
gebruik maakt van eigen apparatuur of
programmatuur, staat leverancier er niet voor in
dat deze apparatuur of programmatuur foutloos
is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien
leverancier de opleiding uitvoert op locatie van
cliënt, zal cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
zorg dragen voor de beschikbaarheid
van deugdelijk werkende apparatuur en
programmatuur.

3.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
maakt het afnemen van een examen of een
toets niet deel uit van de overeenkomst.

3.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
is voor de ten behoeve van de opleiding ter
beschikking gestelde of vervaardigde documentatie
of andere opleidingmaterialen of middelen
een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande
geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten
of duplicaten hiervan.

4. Prijzen en betaling

4.1 Leverancier kan steeds vóór de aanvang van
de opleiding de ter zake verschuldigde betaling
verlangen. Leverancier kan, uitdrukkelijk
onverlet zijn overige rechten, deelnemers
uitsluiten van deelname indien cliënt heeft
nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen.

4.2 Tenzij leverancier uitdrukkelijk heeft aangegeven
dat een vergoeding is vrijgesteld van BTW
in de zin van artikel 11 van de Wet op de
Omzetbelasting 1968, is cliënt over de vergoeding
tevens BTW verschuldigd. Leverancier is na
het aangaan van de overeenkomst gerechtigd
zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging
van het bij of krachtens wet vastgestelde regime
van BTW voor opleidingen.

5. Intellectuele eigendom

5.1 Leverancier behoudt zich nadrukkelijk alle rechten
van intellectuele eigendom op de documentatie
en het opleidings-, toets- en examenmateriaal
voor.

5.2 Het is cliënt niet toegestaan gegevens of
gedeelten uit de verstrekte documentatie en/of
opleidings-, toets- of examenmateriaal en/of uittreksels
van het verstrekte opleidings-, toets- of
examenmateriaal openbaar te maken, te exploiteren
of te verveelvoudigen.


Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement


1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module
Algemeen, van toepassing indien leverancier
diensten verricht op het gebied van consultancy,
advisering en projectmanagement.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen van de module Algemeen en
de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.

2. Dienstverlening

2.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen
de dienstverlening met zorg uit te voeren, in
voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt
schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd
op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij
en voor zover in de schriftelijke overeenkomst
leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd
en het betreffende resultaat tevens met
voldoende bepaaldheid is omschreven.

2.2 De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk
van diverse factoren en omstandigheden, zoals
de inspanning van leverancier, de kwaliteit van
de gegevens en informatie die cliënt verstrekt en
de medewerking van cliënt en relevante derden.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal
leverancier zich daarom niet tevoren willen verbinden
aan een doorlooptijd van de opdracht.

2.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening
in fasen zal plaatsvinden, is leverancier
gerechtigd de aanvang van de diensten die tot
een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.4 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen,
is leverancier gehouden bij de uitvoering van
de dienstverlening tijdige en verantwoord
gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen.
Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te
volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening wijzigen of aanvullen;
indien dergelijke aanwijzingen echter worden
opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden
worden vergoed overeenkomstig de
gebruikelijke tarieven van leverancier.

2.5 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is
aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd
na overleg met cliënt deze persoon te vervangen
door een of meer andere personen met
dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.

2.6 De door leverancier in te zetten medewerkers
zullen beschikken over de met cliënt schriftelijk
overeengekomen kwalificaties.

2.7 Indien leverancier dienstverlening verricht op
basis van door cliënt aan te leveren gegevens,
dan zullen deze gegevens overeenkomstig de
door leverancier te stellen voorwaarden door
cliënt worden geprepareerd en voor rekening
en risico van cliënt aangeleverd. Cliënt staat er
voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering
van de dienstverlening ter beschikking
gestelde materialen, gegevens, programmatuur,
procedures en instructies steeds juist en volledig
zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers
voldoen aan de specificaties van
leverancier.

2.8 De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend
verricht op en planningen en werkzaamheden
zijn erop gebaseerd dat, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen met cliënt, werkzaamheden
door leverancier worden verricht op de
gebruikelijke werkdagen en -tijden van leverancier.

2.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het
gebruik dat cliënt maakt van een door leverancier
afgegeven advies steeds voor rekening en
risico van cliënt.

2.10 In voorkomend geval rust de bewijslast dat de
dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening
van leverancier niet voldoen aan hetgeen
schriftelijk is overeengekomen of
aan hetgeen van een redelijk handelend en
bekwaam leverancier mag worden verwacht,
geheel bij cliënt, onverminderd het recht van
leverancier met alle middelen tegenbewijs te
leveren.

3. Rapportage

3.1 Leverancier zal cliënt op de schriftelijk overeengekomen
wijze periodiek informeren over de
uitvoering van de werkzaamheden via de door
cliënt aangewezen contactpersoon. Cliënt zal
leverancier schriftelijk op voorhand omstandigheden
melden die voor leverancier van belang
zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van
rapporteren, de vraagpunten waarvoor cliënt
aandacht wenst, prioriteitenstelling van cliënt,
beschikbaarheid van middelen en personeel van
cliënt en bijzondere of voor leverancier mogelijk
niet bekende feiten of omstandigheden. Cliënt
zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en
kennisneming van de door leverancier verstrekte
inlichtingen binnen de organisatie van cliënt en
deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen
en leverancier hiervan op de hoogte stellen.

3.2 Indien een door leverancier ingezette medewerker
deel uitmaakt van een project- of stuurgroep
waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken
die door cliënt zijn aangewezen, dan zal
de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op
de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is
voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk
samengestelde project- of stuurgroep binden
leverancier slechts indien de besluitvorming
geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen
of, bij gebreke van schriftelijke afspraken
daaromtrent, indien leverancier de besluiten
schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmer
gehouden een besluit te aanvaarden indien
dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de
inhoud van de overeenkomst van partijen. Cliënt
staat er voor in dat de personen die door hem
zijn aangewezen om deel uit te maken van een
project- of stuurgroep waaraan ook personen
van leverancier deel uitmaken, gerechtigd zijn
voor cliënt bindende besluiten te nemen.

3.3 In verband met de continuïteit van de werkzaamheden
zal cliënt een contactpersoon of
contactpersonen aanwijzen die voor de duur van
de werkzaamheden van leverancier als zodanig
zal/zullen fungeren. Contactpersonen van cliënt
zullen beschikken over de nodige ervaring,
specifieke materiekennis en inzicht in de
gewenste doelstellingen van cliënt.

3.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van leverancier is cliënt niet gerechtigd een
mededeling aan derden te doen over de werkwijze,
de methoden en technieken van leverancier
en/of de inhoud van de adviezen of rapportages
van leverancier. Cliënt zal de adviezen of
rapportages van leverancier niet aan een derde
verstrekken of anderszins openbaar maken.

4. Betaling

4.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen
factureringsschema zijn alle bedragen die
betrekking hebben op door leverancier verleende
diensten telkens per kalendermaand achteraf
verschuldigd.

4.2 Behoudens andersluidende afspraken zal leverancier
inzicht verschaffen in de verrichte
werkzaamheden, tijdsbesteding en voor cliënt
gemaakte kosten op de voor leverancier gebruikelijke
wijze.


Module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatieen
kantoorapparatuur en andere zaken


1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen angevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module vermelde bepalingen
zijn naast de module Algemeen van toepassing
indien leverancier computer-, telecommunicatieof
kantoorapparatuur en/of andere apparatuur,
supplies, verbruiksartikelen, onderdelen en/of
andere zaken (hierna te noemen: zaken)
verkoopt.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de module
Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen
van de module Algemeen en de bepalingen
van de onderhavige module, prevaleren
deze laatste.

2. Koop en verkoop

2.1 Leverancier verkoopt de zaken naar aard en
aantal zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen,
gelijk cliënt van leverancier koopt.

2.2 Cliënt draagt het risico van de selectie van de
gekochte zaken. Leverancier staat er voor in
dat de zaken bij aflevering geschikt zijn voor
normaal gebruik en voldoen aan de tussen
partijen schriftelijk overeengekomen specificaties.
Leverancier staat er niet voor in dat de
zaken geschikt zijn voor het door cliënt beoogde
gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst
tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk
en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

2.3 In de overeenkomst zijn in ieder geval niet
begrepen montage- en installatiematerialen,
programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen,
stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen,
kabels en accessoires, tenzij partijen dit
schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Leverancier staat er niet voor in dat de bij de
zaken behorende montage-, installatie- en
gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de
zaken de eigenschappen bezitten die in deze
voorschriften zijn vermeld.

3. Aflevering

3.1 De door leverancier aan cliënt verkochte zaken
zullen aan cliënt worden geleverd af-magazijn.
Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen,
zal leverancier de aan cliënt verkochte zaken
afleveren of laten afleveren op een door cliënt
aan te wijzen plaats. In dat geval zal leverancier
cliënt, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering,
in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of
de ingeschakelde vervoerder voornemens is de
zaken af te leveren. De door leverancier aangegeven
aflevertijden zijn steeds indicatief.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn
in de koopprijs van de zaken niet begrepen de
kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk,
inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d.

3.3 Leverancier zal de zaken verpakken volgens
de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven.
Indien cliënt een bijzondere wijze van verpakking
verlangt, zullen de daaraan verbonden
meerkosten voor zijn rekening zijn. Cliënt zal
met verpakkingen die vrijkomen bij de door
leverancier geleverde zaken, handelen op een
wijze die in overeenstemming is met de daarvoor
geldende overheidsvoorschriften. Cliënt
vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden
wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.
Indien cliënt leverancier verzoekt tot
verwijdering van oude materialen (zoals netwerken,
kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen,
apparatuur) danwel indien leverancier daartoe
verplicht is, kan leverancier dit verzoek door
middel van een schriftelijke opdracht accepteren
tegen de bij hem gebruikelijke tarieven, onder
de voorwaarde dat genoemde materialen altijd
eigendom blijven van cliënt.

3.4 Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen,
zal leverancier de zaken (laten) installeren,
(laten) configureren en/of (laten) aansluiten.
In de eventuele verplichting tot installatie en/of
configuratie van apparatuur door leverancier is
niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie
en het installeren van software.

3.5 Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd
op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij
en voor zover in de schriftelijke overeenkomst
leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft
toegezegd en het betreffende resultaat tevens
met voldoende bepaaldheid is omschreven.

3.6 Leverancier is niet verantwoordelijk voor
eventueel benodigde vergunningen.

3.7 Leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst
in deelleveringen uit te voeren.

4. Proefopstelling

4.1 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen,
zal leverancier gehouden zijn tot het plaatsen
van een proefopstelling met betrekking tot de
producten waarvoor cliënt belangstelling heeft.
Leverancier mag aan een proefopstelling (financiële)
voorwaarden verbinden. Een proefopstelling
behelst het tijdelijk op zicht plaatsen van
producten in een standaarduitvoering, exclusief
accessoires, in een door afnemer ter beschikking
te stellen ruimte, alvorens afnemer definitief
besluit de betreffende producten wel of niet
tegen de geldende prijzen af te nemen. Cliënt
is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging,
diefstal of verlies van producten die onderdeel
uitmaken van een proefopstelling.

5. Medewerking door cliënt

5.1 Onverminderd het bepaalde in de module
Algemeen draagt cliënt zorg voor een omgeving
die voldoet aan de door leverancier in voorkomend
geval gespecificeerde vereisten voor de
zaken, onder meer betreffende de temperatuur,
luchtvochtigheid en technische omgevingseisen.

5.2 Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat door derden
uit te voeren werkzaamheden, waaronder
begrepen bouwkundige werkzaamheden, adequaat
en tijdig worden verricht.

6. Garantie

6.1 Leverancier zal zich er naar beste vermogen
voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten
in de apparatuur, alsmede in onderdelen
die door leverancier in het kader van garantie
zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos
te herstellen indien deze binnen een periode
van drie maanden na aflevering gedetailleerd
omschreven bij leverancier zijn gemeld. Indien
herstel naar het redelijk oordeel van leverancier
niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als
aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden,
is leverancier gerechtigd de apparatuur
kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke
maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur.
Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg
van herstel of vervanging, valt buiten de garantie.
Alle vervangen onderdelen worden eigendom
van leverancier. De garantieverplichting vervalt
indien fouten in de apparatuur of in de onderdelen
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,
van buiten komende oorzaken zoals brand- of
waterschade, of indien cliënt zonder toestemming
van leverancier wijzigingen in de apparatuur
of in de onderdelen die door leverancier in
het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt
of laat aanbrengen. Leverancier zal een zodanige
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

6.2 Ieder ander of verdergaand beroep van cliënt op
non-conformiteit van de geleverde zaken
dan het bepaalde in artikel 6.1 van deze module
is uitgesloten. Cliënt mag zich in ieder geval niet
beroepen op de non-conformiteit van de geleverde
zaken indien en voor zover de wet hem
dat beroep ontzegt.

6.3 Kosten van werkzaamheden en herstel buiten
het kader van deze garantie zullen door leverancier
in rekening worden gebracht conform zijn
gebruikelijke tarieven.

6.4 Leverancier heeft geen verplichting tot herstel
van fouten die na afloop van de in artikel 6.1
bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij
tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is
afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel
omvat.

7. Apparatuur van toeleverancier

7.1 Indien en voor zover leverancier apparatuur van
derden aan cliënt levert, zullen, mits dat door
leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld,
voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden
van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling
van de daarvan afwijkende bepalingen
in deze algemene voorwaarden. Cliënt aanvaardt
de bedoelde voorwaarden van derden. Deze
voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij
leverancier en leverancier zal deze aan cliënt
kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en
voor zover de bedoelde voorwaarden van derden
in de verhouding tussen cliënt en leverancier om
welke reden dan ook geacht worden niet van
toepassing te zijn of buiten toepassing worden
verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene
voorwaarden onverkort.

Module 12 Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur


1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module
Algemeen, van toepassing indien leverancier
ICT-, telecommunicatie- en/of kantoorapparatuur
aan cliënt verhuurt.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen van de module Algemeen en
de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.

2. Huur en verhuur ICT-, telecommunicatie- of
kantoorapparatuur

2.1 Leverancier verhuurt aan cliënt de in de overeenkomst
bepaalde ICT-, telecommunicatie- of
kantoorapparatuur en de daarbij behorende
gebruikersdocumentatie, hierna te noemen ‘de
apparatuur’.

2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
in de verhuur van de apparatuur niet begrepen
de terbeschikkingstelling van programmatuur
en gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig
zijn voor het gebruik van de apparatuur. Tot de
gebruiks- en verbruiksartikelen behoren onder
meer batterijen, stempels, inkt(cartridges),
tonerartikelen, kabels en accessoires.

2.3 Indien in afwijking van artikel 2.2 aan cliënt
tevens programmatuur, benodigd voor het
gebruik van de apparatuur, wordt verstrekt,
kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor
een separate (licentie-)overeenkomst aangaat.
Eveneens kan leverancier verlangen dat cliënt
voor de eventuele koop van gebruiks- en verbruiksartikelen
een separate koopovereenkomst
aangaat.

3. Voorinspectie

3.1 Ook indien de overeenkomst tussen partijen
daarin niet voorziet, kan leverancier voor of
bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling
in aanwezigheid van cliënt bij wijze van voorinspectie
een beschrijving van de staat van
de apparatuur opstellen, met vermelding van
eventueel geconstateerde gebreken. Leverancier
kan verlangen dat cliënt het door leverancier
opgestelde rapport met deze beschrijving van
de staat van de apparatuur voor akkoord ondertekent
alvorens leverancier de apparatuur aan
cliënt in gebruik verstrekt. Tenzij partijen anders
overeenkomen, komen de in die staat vermelde
gebreken in de apparatuur voor rekening van
leverancier. Leverancier en cliënt zullen bij constatering
van gebreken overeenkomen op welke
wijze en op welke termijn het herstel van die in
de staat vermelde gebreken geschiedt. Indien
partijen zijn overeengekomen dat herstel door
of vanwege cliënt geschiedt, moeten de herstelwerkzaamheden
behoorlijk en ten genoegen van
leverancier worden uitgevoerd.

3.2 Indien cliënt, om welke reden dan ook, niet
naar behoren meewerkt aan de voorinspectie
als bedoeld in het vorige artikellid, dan heeft
leverancier het recht om deze inspectie buiten
aanwezigheid van cliënt uit te voeren en het
bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is
bindend voor cliënt.

3.3 Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd,
wordt cliënt geacht de apparatuur in goede staat
te hebben ontvangen.

4. Duur van de huur

4.1 De huurovereenkomst is aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke
waarvan een duur van één jaar geldt. De huur
vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling
van de apparatuur aan de cliënt. De duur van
de huurovereenkomst wordt telkens stilzwijgend
voor de duur van de oorspronkelijke periode
verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst
schriftelijk beëindigt met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden vóór
het einde van de betreffende periode.

4.2 Bij het verstrijken van een voor bepaalde tijd
aangegane huurovereenkomst eindigt de overeenkomst,
zonder dat daartoe enige opzegging
door leverancier of cliënt is vereist.

5. Gebruik van de apparatuur

5.1 Cliënt zal de apparatuur steeds met uitsluiting
van derden in overeenstemming met de op
grond van de huurovereenkomst beoogde
bestemming gebruiken. Cliënt is verplicht de
apparatuur uitsluitend te gebruiken in en ten
behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf.
Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve
van derden is niet toegestaan. Het recht tot
gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar.
Het is cliënt niet toegestaan de apparatuur
aan enige derde in onderhuur te geven of enige
derde anderszins in enige vorm het gebruik of
medegebruik ervan te geven.

5.2 Gebruik van de apparatuur zal uitsluitend
geschieden op de in voorkomend geval tussen
partijen overeengekomen plaats. Cliënt
zelf zal de apparatuur installeren, monteren en
gebruiksgereed maken.

5.3 Het is cliënt niet toegestaan de apparatuur of
enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject,
op welke wijze dan ook, jegens enige
derde te gebruiken of op andere wijze daarover
te beschikken.

5.4 Cliënt zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en
onder zich houden. Cliënt zal tijdig doeltreffende
maatregelen nemen ter voorkoming van schade
aan de apparatuur. Bij schade aan de apparatuur
zal cliënt leverancier daarvan onverwijld schriftelijk
in kennis stellen. Cliënt is voor schade aan
de apparatuur jegens leverancier en de door de
schade getroffen derden volledig aansprakelijk.

6. Verandering van de staat van de
apparatuur

6.1 Het is cliënt niet toegestaan de apparatuur
geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan
iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van leverancier. Leverancier
is steeds gerechtigd toestemming te weigeren
of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden,
waaronder voorwaarden betreffende de
wijze en kwaliteit van uitvoering van de door
cliënt gewenste veranderingen en toevoegingen.
Leverancier is tevens gerechtigd bij het geven
van zijn toestemming een last aan cliënt op te
leggen of de huurprijs te verhogen.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, geldt tussen
partijen dat de aangebrachte veranderingen
en toevoegingen geen deel uitmaken van de
gehuurde apparatuur.

6.3 Cliënt dient de aan de apparatuur aangebrachte
veranderingen en toevoegingen uiterlijk voor of
bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan
te maken of te verwijderen, tenzij tussen
partijen anders overeengekomen.

6.4 Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door
of in opdracht van cliënt aan de apparatuur
aangebrachte veranderingen en toevoegingen
en alle uit die veranderingen of toevoegingen
voortvloeiende gebreken van de apparatuur
geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van
het Burgerlijk Wetboek zijn. Cliënt heeft ter
zake van deze gebreken geen enkele aanspraak
jegens leverancier. Leverancier is niet gehouden
tot herstel of onderhoud van deze gebreken.

6.5 Cliënt is jegens leverancier aansprakelijk voor
gebreken in de apparatuur die verband houden
met de door cliënt daaraan aangebrachte veranderingen
en toevoegingen.

6.6 Cliënt heeft geen aanspraak op enige vergoeding,
uit welke hoofde dan ook, in verband met door
cliënt aangebrachte veranderingen van dan
wel toevoegingen aan de gehuurde apparatuur
die bij of na het einde van de huurovereenkomst,
om welke reden dan ook, niet ongedaan
gemaakt of verwijderd zijn.

7. Huurprijs

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de
tussen partijen overeengekomen huurprijs bij
aanvang van de huur of, ingeval van periodiek
verschuldigde huurtermijnen, bij aanvang van
een huurtermijn verschuldigd.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in
de huurprijs niet begrepen een vergoeding voor
de terbeschikkingstelling van programmatuur
en/of verbruiksartikelen.

7.3 Cliënt zal de verschuldigde huurprijs bij vooruitbetaling
vóór of uiterlijk op de eerste dag van de
huur of, ingeval van periodieke huurtermijnen,
bij aanvang van een huurtermijn aan leverancier
voldoen.

8. Onderhoud apparatuur

8.1 Cliënt zal de apparatuur niet zelf onderhouden of
door een derde laten onderhouden.

8.2 Cliënt zal door hem geconstateerde gebreken in
de apparatuur terstond schriftelijk aan leverancier
kenbaar maken.

8.3 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen
om bij wijze van correctief onderhoud de
gebreken in de apparatuur die voor zijn rekening
komen, binnen een redelijke termijn te herstellen.
Leverancier is tevens gerechtigd, doch niet
verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud
aan de apparatuur. Cliënt zal leverancier
desgevraagd in de gelegenheid stellen correctief
en/of preventief onderhoud uit te voeren. Cliënt
en leverancier zullen tevoren in goed overleg de
dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaats
vindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode
van onderhoud heeft cliënt niet recht op
vervangende apparatuur.

8.4 Uitgesloten van de verplichting tot herstel van
gebreken als bedoeld in het vorige lid is:
- het herstel van gebreken die cliënt bij het
aangaan van de huurovereenkomst heeft aanvaard;
- herstel van gebreken als gevolg van oorzaken
die van buiten komen;
- herstel van gebreken die aan cliënt, zijn
personeelsleden en/of door cliënt ingeschakelde
derden kunnen worden toegerekend;
- herstel van gebreken die het gevolg zijn van
onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig
gebruik van de apparatuur of gebruik in strijd
met de documentatie;
- herstel van gebreken die het gevolg zijn van
gebruik van de apparatuur in strijd met de
gebruiksbestemming;
- herstel van gebreken die het gevolg zijn van
door of namens cliënt aan de apparatuur aangebrachte
wijzigingen of toevoegingen.

8.5 Indien leverancier de in het vorige lid bedoelde
gebreken herstelt of laat herstellen, zal leverancier
aan cliënt de daaraan verbonden kosten
volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier
in rekening brengen.

8.6 Leverancier is steeds gerechtigd er voor te kiezen
herstel van gebreken achterwege te laten en
de apparatuur door andere, soortgelijke, maar
niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te
vervangen.

8.7 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel of
reconstructie van verloren gegane data.

9. Eindinspectie en teruggave

9.1 Cliënt zal de apparatuur bij het einde van de
huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat
aan leverancier teruggeven. Kosten van vervoer
in verband met de teruggave zijn voor rekening
van cliënt.

9.2 Op verlangen van leverancier zal cliënt vóór of
uiterlijk op de laatste werkdag van de duur van
de huurovereenkomst zijn volle medewerking
verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van
de staat van de apparatuur. Van de bevindingen
daarbij wordt door partijen gezamenlijk een rapport
van eindinspectie opgemaakt, dat door partijen
moet worden ondertekend.

9.3 Indien cliënt, om welke reden dan ook, niet
naar behoren meewerkt aan de eindinspectie als
bedoeld in het vorige artikellid, dan is leverancier
gerechtigd om deze inspectie buiten aanwezigheid
van cliënt uit te voeren en het bedoelde
rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend
voor cliënt.

9.4 Leverancier is gerechtigd om de gebreken die
zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie
als bedoeld in de vorige twee leden en die voor
rekening en risico van cliënt komen, op kosten
van cliënt op te lossen of door een derde te laten
oplossen. Cliënt is eveneens ten volle aansprakelijk
voor schade van leverancier wegens tijdelijke
onbruikbaarheid dan wel onverhuurbaarheid
van de apparatuur.

9.5 Ingeval cliënt bij het einde van de huurovereenkomst
enige door of namens hem aan de apparatuur
aangebrachte verandering niet ongedaan
heeft gemaakt of een toevoeging daaraan niet
heeft verwijderd, geldt tussen partijen dat cliënt
onweerlegbaar geacht wordt afstand te hebben
gedaan van ieder recht op die veranderingen en/
of toevoegingen, zonder dat cliënt daarvoor aanspraak
maakt op een vergoeding.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Onverminderd het bepaalde over aansprakelijkheid
in de module Algemeen van de algemene
voorwaarden is leverancier nimmer aansprakelijk
voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur
die leverancier bij het aangaan van de
huurovereenkomst niet kende, en voor schade
als gevolg van gebreken in de apparatuur die na
het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan.

10.2 Cliënt is jegens leverancier in alle gevallen aansprakelijk
voor alle schade aan de apparatuur,
ontstaan - door welke omstandigheid dan ook -
tijdens de duur van de huur, derhalve ook indien
deze schade niet aan cliënt toerekenbaar is.

10.3 In alle gevallen is cliënt jegens leverancier aansprakelijk
ingeval van diefstal, verlies of verduistering
van de apparatuur tijdens de duur van de
huur.

11. Beslag op de apparatuur

11.1 Cliënt zal leverancier terstond schriftelijk in
kennis stellen van een eventueel beslag op de
apparatuur, (waaronder een eventueel faillissementsbeslag),
onder gedetailleerde opgave van
de identiteit van de beslaglegger en de reden
van het beslag. Cliënt zal de beslagleggende
deurwaarder onverwijld inzage geven in de
huurovereenkomst. Cliënt is jegens leverancier
aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband
met een beslag op de apparatuur.


Module 13 Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur


1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module
Algemeen, van toepassing indien leverancier
diensten verricht op het gebied van onderhoud
van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
(hierna te noemen: de apparatuur).

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen van de module Algemeen en
de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.

2. Dienstverlening

2.1 Leverancier zal het onderhoud verrichten van
de in de overeenkomst genoemde apparatuur.
Het onderhoud door leverancier laat onverlet de
verantwoordelijkheid van cliënt voor het beheer,
waaronder controle van de instellingen, het
gebruik van de apparatuur en de wijze waarop
de apparatuur wordt gebruikt. Cliënt is tevens
verantwoordelijk voor de instructie aan en het
gebruik door gebruikers, ongeacht of deze
gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt
staan.

2.2 Leverancier aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen
voor apparatuur die niet in Nederland is
opgesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 Gedurende de tijd dat leverancier de te onderhouden
apparatuur onder zich heeft, heeft cliënt
geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen
de dienstverlening met zorg uit te voeren, in
voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt
schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
Alle onderhoudsdiensten van leverancier worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,
tenzij en voor zover in de schriftelijke
overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een
resultaat heeft toegezegd en het betreffende
resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is
omschreven.

3.2 De inhoud en omvang van door leverancier te
verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel
bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke
overeenkomst tussen partijen worden
vastgelegd. Bij gebreke daarvan is leverancier
verplicht zich ervoor in te spannen naar beste
vermogen storingen die naar behoren door cliënt
bij leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke
termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in
deze module verstaan het niet of niet zonder
onderbreking voldoen aan de door leverancier
schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties
van de apparatuur. Van een storing is
alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en
deze kan worden gereproduceerd. Tenzij ander
overeengekomen, is leverancier tevens gerechtigd,
doch niet verplicht, tot preventief onderhoud.

3.3 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een
storing aan de apparatuur, leverancier daarvan
in kennis stellen door middel van een door een
ter zake kundige medewerker van cliënt opgestelde
gedetailleerde omschrijving van de storing.

3.4 Cliënt zal alle door leverancier verlangde medewerking
verlenen voor het onderhoud, daaronder
begrepen de tijdelijke staking van het
gebruik van de apparatuur. Cliënt is gehouden
het personeel van leverancier of door leverancier
aangewezen derden toegang te verschaffen
tot de plaats van de apparatuur, alle overige
noodzakelijke medewerking te verlenen en de
apparatuur aan leverancier ten behoeve van het
onderhoud ter beschikking te stellen. Bij gebreke
van de verlangde medewerking kan leverancier
het onderhoud opschorten of beperken. Indien
leverancier onderhoudsdiensten verricht op basis
van door cliënt aan te leveren gegevens, zullen
deze gegevens overeenkomstig de door leverancier
te stellen voorwaarden door cliënt worden
geprepareerd en voor rekening en risico van
cliënt worden aangeleverd.

3.5 Alvorens de apparatuur aan leverancier voor
onderhoud aan te bieden draagt cliënt er zorg
voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde
programmatuur en data een volledige
en goed werkende reservekopie is gemaakt.
Iedere aansprakelijkheid van leverancier wegens
verminking of verlies van gegevens of programmatuur
als gevolg van de onderhoud of wegens
het niet adviseren van cliënt een reservekopie te
maken, is uitgesloten.

3.6 Op verzoek van leverancier zal een ter zake
kundige werknemer van cliënt voor raadpleging
bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.
Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van
cliënt uit te voeren werkzaamheden aanwezig te
zijn.

3.7 Cliënt is bevoegd niet door leverancier geleverde
apparatuur en systemen op de aan cliënt verkochte
apparatuur aan te sluiten en daarop niet
door leverancier geleverde programmatuur te
installeren. De kosten van het onderzoeken en
verhelpen van storingen die voortvloeien uit het
aansluiten van niet door leverancier geleverde
apparatuur of uit het installeren van niet door
leverancier geleverde programmatuur, zijn voor
rekening van cliënt.

3.8 Indien het naar het oordeel van leverancier
voor het onderhoud van de apparatuur nodig
is dat de verbindingen van de apparatuur met
andere apparatuur of met programmatuur worden
getest, zal cliënt de desbetreffende andere
apparatuur en programmatuur evenals de testprocedures
en informatiedragers ter beschikking
van leverancier stellen. Cliënt staat er voor in
dat hij gerechtigd is tot een zodanige terbeschikkingstelling
en hij vrijwaart leverancier voor alle
aanspraken van derden ter zake van zodanige
terbeschikkingstelling en het gebruik dat leverancier
in het kader van het onderhoud van de
ter beschikking gestelde apparatuur en/of programmatuur
maakt.

3.9 Het voor het onderhoud benodigde testmateriaal
dat niet tot de normale outillage van leverancier
behoort, dient door cliënt ter beschikking te
worden gesteld.

3.10 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke
en telecommunicatievoorzieningen die nodig
zijn om de apparatuur te laten functioneren.
Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over
voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

3.11 Indien de dienstverlening van leverancier op
grond van de overeenkomst tevens het verlenen
van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat,
zal leverancier één of meer personeelsleden
beschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst
genoemde dagen en tijden. In dat geval
is cliënt gerechtigd bij spoedeisendheid of
urgentie de ondersteuning van de beschikbaar
gehouden personeelsleden in te roepen indien er
sprake is van een ernstige storing in het functioneren
van de apparatuur. Leverancier staat er
niet voor in dat in dat geval alle storingen zullen
worden verholpen.

4. Service Level Agreement

4.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau
(Service Level Agreement) worden steeds
slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
Cliënt zal leverancier daarbij steeds informeren
omtrent alle omstandigheden die van
invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de
beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over
een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt
de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating
van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling
wegens onderhoud alsmede
met omstandigheden die buiten de invloedssfeer
van leverancier zijn gelegen en met inachtneming
van de dienst als geheel gedurende de
duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs
zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid
als volledig bewijs gelden.

5. Duur

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke
waarvan een duur van één jaar geldt. De duur
van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend
voor de duur van de oorspronkelijke periode
verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst
schriftelijk beëindigt met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden vóór
het einde van de betreffende periode.

6. Onderhoudsvergoeding en betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn in de onderhoudsprijs
niet begrepen:
• de kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen
zoals batterijen, stempels,
inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en
accessoires.
• de kosten van (het vervangen van) onderdelen
alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel
van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn
veroorzaakt door pogingen tot herstel door
anderen dan leverancier;
• werkzaamheden ten behoeve van gehele of
gedeeltelijke revisie van de apparatuur;
• modificaties aan de apparatuur;
• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van
apparatuur of werkzaamheden ten gevolge
hiervan.

6.2 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen
factureringsschema zijn alle bedragen die
betrekking hebben op onderhoud van apparatuur
telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.
Leverancier kan een vooruitbetaling verlangen.

6.3 Tenzij anders overeengekomen zijn bedragen
voor onderhoud verschuldigd vanaf aanvang van
de overeenkomst waarbij het betreffende onderhoud
van de apparatuur is overeengekomen.
De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd
ongeacht of cliënt de apparatuur in gebruik
heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot
onderhoud gebruik maakt.

7. Uitsluitingen

7.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of
herstel van storingen die het gevolg zijn van
of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig
gebruik van de apparatuur of van
buiten komende oorzaken, zoals gebreken in
communicatielijnen, netwerkverbindingen of in
spanningsvoorzieningen, of koppelingen met
apparatuur, programmatuur of materialen welke
niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen,
behoren niet tot de verplichtingen van leverancier
op grond van de onderhoudsovereenkomst.

7.2 Evenmin vallen onder de onderhoudsverplichtingen
van leverancier onderzoek of herstel van
storingen die het gevolg zijn van of verband
houden met wijziging van de apparatuur anders
dan door of namens leverancier, het gebruik van
de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende
voorwaarden en het nalaten van cliënt om apparatuur
tijdig te laten onderhouden.

7.3 Tenzij anders overeengekomen, vallen onder
de onderhoudsverplichtingen van leverancier
evenmin onderzoek of herstel van storingen die
het gevolg zijn van of verband houden met op
de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.

7.4 Indien leverancier onderzoek verricht en/of
onderhoud verricht in verband het in artikel 7.1,
7.2 en 7.3 bepaalde, kan leverancier de kosten
van dat onderhoud volgens zijn gebruikelijke
tarieven in rekening brengen, hetgeen al hetgeen
overigens door cliënt voor onderhoud verschuldigd
is onverlet laat.

7.5 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van
als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte
of verloren gegane gegevens.

8. Diversen

8.1 Leverancier staat er niet voor in dat de te onderhouden
apparatuur zonder onderbreking of
andere gebreken zal werken of dat alle gebreken
worden verbeterd.

8.2 Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal of
beschadiging van de apparatuur gedurende de
periode dat leverancier deze voor onderhoudswerkzaamheden
onder zich heeft. Het wordt aan
cliënt overgelaten dit risico te verzekeren.
© 2008, ICT~Office